Pravidlá ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľ:

NEOSHIP s. r. o., so sídlom Miestneho priemyslu 1247, Námestovo 029 01, IČO: 50 286 820, Zapísaná v ORSR v Žiline, odd. Sro, vl. č. 65476/L Email: info@neoship.sk.

Spoločnosť NEOSHIP s.r.o. spracúva len také osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre poskytovanie služieb našim klientom. Spracúvané osobné údaje starostlivo chránime a pri ich spracúvaní dodržiavame všetky zákonom ustanovené povinnosti a ustanovené postupy.

S cieľom skvalitnenia poskytovaných služieb zhromažďujeme osobné údaje o našich potenciálnych klientoch, ktorí nám udelili výslovný súhlas oslovovať ich s ponukou našich služieb.

Kategórie osobných údajov, ktoré spracovávame:

- Identifikačné údaje - spracúvame osobné údaje, ako je meno organizácie, meno a priezvisko kontaktnej osoby, sídl
- Kontaktné údaje - spracúvame aj kontaktné informácie vrátane telefónnych čísiel a emailových adries
- Údaje zo súborov cookies

Súbory cookies

Prevádzkovateľ používa na webovej stránke www.neoship.sk súbory cookies. Súhlas s používaním súborov cookies môžete udeliť zakliknutím príslušného políčka v lište, ktorá sa vám automaticky zobrazí pri návšteve tejto webovej stránky.

Čo sú cookies?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré webová stránka www.neoship.sk ukladá do vášho počítača, mobilu alebo iného zariadenia. Cookies používané Prevádzkovateľom umožňujú webovej stránke rozpoznať vás a následne Vám sprístupniť požadovanú službu.

Prostredníctvom cookies môže webová stránka zaznamenať taktiež nastavenia vášho internetového prehliadača, jazyku, ktorý uprednostňujete a pod. Vaša budúca návšteva webovej stránky tak môže byť rýchlejšia a komfortnejšia. Bez súborov cookies by prehliadanie webovej stránky bolo komplikovanejšie a jej funkčnosť by nemusela byť bezchybná. Cookies pomáhajú Prevádzkovateľovi neustále skvalitňovať a rozvíjať ponuku a nastavenia svojich služieb a prispôsobovať ich práve Vašim preferenciám a potrebám.

Na základe cookies možno analyzovať a štatisticky vyhodnocovať používanie služieb a inzercie na webovej stránke a následne vylepšovať jej obsah, funkčnosť či dizajn, ako aj efektívnejšie a relevantnejšie cieliť marketingovú komunikáciu.

Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje:

- Spracúvanie osobných údajov na základ oprávnených záujmov
- Spracúvanie osobných údajov na štatistické účely
- Spracúvanie osobných údajov na marketingové účely

Cookies tretích strán

Cookies poskytujeme aj našim overeným tretím stranám, ktoré uvádzame nižšie. Vaše údaje sú u nás v bezpečí rovnako ako pri poskytovaní našich služieb.

- Facebook Ads - Platforma na reklamu na FB, meranie konverzií.
- Google Ads - Platforma na reklamu vo vyhľadávaní, bannerovú reklamu, Youtube reklamu, meranie konverzií.
- Google Analytics - analytický a marketingový nástroj na zisťovanie správania používateľa na stránke, za účelom návrhu lepšieho rozvrhnutia, funkcionalít a ďalšieho vylepšovania stránok, profilovania používateľa a zacielenia personalizovanej reklamy.

Ste povinný nám poskytnúť svoje osobné údaje?

Udeľovaný súhlas so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný. Musí byť poskytnutý vážne a slobodne, konkrétny, informovaný a vo forme vyhlásenia alebo jednoznačného úkonu, ktorým vy ako dotknutá osoba vyjadrujete súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov na daný účel.

Právne predpisy upravujúce oblasť ochrany osobných údajov:

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybu takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), Charta základných práv Európskej únie, Zákon č. 18/2018 z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov, Ústava Slovenskej republiky

Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Udelený súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov na marketingové účely môžete kedykoľvek odvolať.
Udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to na nasledovnej adrese: NEOSHIP s.r.o., so sídlom Miestneho priemyslu 1247, Námestovo 029 01, IČO: 50 286 820, Zapísaná v ORSR v Žiline, odd. Sro, vl. č. 65476/L. Email:info@neoship.sk.

Poučenie k obsahu odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov na marketingové účely by malo obsahovať nasledovné informácie:

- identifikáciu osoby, ktorá odvoláva súhlas s uvedením jej mena, priezviska, ako aj e-mailového kontaktu,
- jasné a zrozumiteľné vyhlásenie o tom, že si viac v budúcnosti neželáte ďalšie spracúvanie vašich osobných údajov na marketingové účely,
- v odvolaní môžete uviesť, že súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov udelený na marketingové všeobecne na
akékoľvek marketingové účely, prípadne môžete špecifikovať konkrétne marketingové účely, na ktoré sa odvolanie vzťahuje.

Ak ste nám udelili súhlas na spracovanie osobných údajov na marketingové účely, tento súhlas považujeme za platný po dobu piatich rokov od jeho udelenia alebo do času, kým ho neodvoláte.

Práva dotknutej osoby

Ako „dotknutá osoba“ máte podľa Zákona nasledujúce práva:

- právo na na prístup k osobným údajom (§ 21 Zákona),
- právo na opravu (§ 22 Zákona),
- právo na vymazanie (§ 23 Zákona),
- právo na obmedzenie spracúvania (§ 24 Zákona),
- právo na prenosnosť údajov (§ 26 Zákona),
- právo namietať spracúvanie (§ 27 Zákona),
- právo odvolať súhlas (§ 14 ods. 3 Zákona),
- právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona.

Dotknutá osoba môže prípadné pripomienky, adresovať prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovej adrese: info@neoship.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle 0901 714 003 alebo písomne na adrese NEOSHIP s.r.o., Miestneho priemyslu 1247, 02901 Námestovo.

Spokojní zákazníci
a ich príbehy

Chceli by ste vyskúšať Neoship?

Chcem vyskúšať Neoship